Život s Aspergerovým syndrómom v práci: Prekážky, výzvy a cesty k naplneniu

Aké to je žiť a pracovať s Aspergerovým syndrómom? Aké každodenné prekážky musíme prekonávať a s akými špecifickými problémami zápasiť v práci? A existujú spôsoby, ako nám uľahčiť našu profesijnú cestu a pomôcť naplno rozvinúť náš potenciál? O tom všetkom a mnohom ďalšom som prišiel na Prvú slovenskú autistickú konferenciu porozprávať. Ako človek s Aspergerovým syndrómom a zakladajúci člen občianskeho združenia Lovetist, ktoré sa zaoberá podporov rodičov detí s Aspergerovým syndrómom, som vo svojej úprimnej prednáške „Čo ak mi to nedáva zmysel?“ ponúkol vlastný pohľad na to, aký vplyv to má na môj a aj iných pracovný a kariérny život, aké riešenia sa osvedčili mne i ostatným a kde vidím príležitosti na zlepšenie.

Každodenná realita zamestnanca s AS

„Predstavte si, že prídete ráno do práce a už len dotyk poťahu na vašej stoličke vás vytáča do nepríčetnosti. Desiatky mailov, správ a notifikácií sa na vás valia zo všetkých strán, rozkúskované úlohy a požiadavky od kolegov prichádzajú bez ladu a skladu, ľudia sa zhromažďujú a hlučne diskutujú priamo za vaším chrbtom, pohyb v open space kancelárii neustále púta vašu pozornosť… Sedíte tam paralyzovaný a uvedomujete si, že takto sa nedokážete na nič sústrediť.“ To opisujem jeden z typických scenárov, ktorý zažívam a zažívajú aj iní ľudia s Aspergerovým syndrómom v zamestnaní, a možno aj tí ostatní.

Príčiny pracovných komplikácií

Príčina našich pracovných ťažkostí má viacero faktorov vyplývajúcich z charakteristík našej diagnózy. Máme často zvýšenú citlivosť na zmyslové podnety, obmedzené komunikačné a sociálne zručnosti, sklon k rigidnému a kompulzívnemu správaniu, vrodenej úzkostlivosti či problémom so zmenou a neistotou. V dôsledku toho sa v práci ľahko cítime preťažení, vystresovaní či vykoľajení z obvyklých mantinelov. Máme problém prispôsobiť sa nepredvídateľným zmenám a novým situáciám, čeliť nejednoznačným pokynom, filtrovať nepodstatné informácie a rýchlo prepínať medzi rôznymi činnosťami. Strácame sa v prioritách aj detailoch, upadáme do extrémneho perfekcionizmu, jednoduché úlohy odkladáme a tie komplikované nedokážeme „kúskovať“.

Silné stránky a potenciál

Navonok tak môžeme pôsobiť ako nespoľahliví, nesamostatní zamestnanci pochybného výkonu a prístupu. Realita je však často presne opačná. Ak nájdeme uplatnenie v oblasti nášho špeciálneho záujmu či talentu, naše pracovné nasadenie a výsledky bývajú skutočne výnimočné. Vynikáme ako odborníci vo svojom odbore, prinášame originálne nápady a kriticky hodnotíme navrhované riešenia. Sme precízni, spoľahliví a húževnatí, nepotrebujeme neustálu spätnú väzbu a motiváciu zvonku. Potrebujeme len správne podmienky, aby sme svoje silné stránky mohli prejaviť.

Ako môžeme získať v práci podporu

Kolegovia a nadriadení môžu urobiť veľa pre to, aby nám pomohli uspieť v práci a kariére. Kľúčovú úlohu zohráva firemná kultúra postavená na rešpekte k inakosti, individuálnom prístupe a snahe o integráciu. V praxi to znamená ponúknuť nám úlohy primerané našim špecifickým predpokladom a obmedzeniam, či prispôsobiť pracovné prostredie našim senzorickým potrebám. Osvedčuje sa tiež vopred jasne vymedziť zodpovednosti a očakávania, prideliť jednu úlohu po druhej namiesto mnohých naraz, poskytnúť predvídateľnú štruktúru a rutinu. Ak je to potrebné, minimalizovať rozptyľujúce vplyvy, používať priamu komunikáciu bez inotajov a nechať priestor na dôkladné spracovanie informácií. Užitočná je aj dodatočná podpora s plánovaním, organizáciou práce a rozvojom komunikačných zručností.

Moje osobné stratégie zvládania pracovných výziev

Mnohé z týchto rád uplatňujem pri zvládaní vlastných pracovných problémov. Naučil som sa úprimne komunikovať o svojich potrebách a hraniciach, pracovať so svojimi talentami a vyhýbať sa situáciám, ktoré ma paralyzujú. Robím si denné reflexie, ktoré mi pomáhajú sledovať moje pokroky. Čoraz viac si vyberám miesto, náplň a podmienky práce tak, aby mi sedeli a dávali zmysel. Keď mi niečo zmysel nedáva, pýtam sa. Keď nemám na niečo kapacitu, poviem to. Keď potrebujem oddych, vezmem si voľno. A niekedy musím pokorne prijať aj to, že niektoré veci sú nad moje sily a musím ísť ďalej. 

Moje posolstvo? S Aspergerovým syndrómom sa často dá žiť aj pracovať šťastne a zmysluplne. Vyžaduje to však úsilie na všetkých stranách – otvorenosť u nás samotných, informovanosť, trpezlivosť a podporu kolegov i zamestnávateľov, zmeny vo firemnej kultúre a procese riadenia. Ak sa to podarí, aj zdanlivo obmedzujúca diagnóza sa môže stať zdrojom sebapoznania, kreativity a rozvoja pre jednotlivca aj spoločnosť. Ako vravím, „nemusíme byť nutne rovnakí, aby sme si dokázali porozumieť a navzájom sa obohatiť.“ Stačí vykročiť jeden druhému v ústrety a dať veci nový zmysel.

Súhrn hlavných myšlienok:

 1. Identifikácia špecifických výziev ľudí s Aspergerovým syndrómom (AS) v práci.
 2. Dopady AS na pracovný výkon a kariéru.
 3. Silné stránky a potenciál zamestnancov s AS.
 4. Možnosti podpory zo strany zamestnávateľov a kolegov.
 5. Osobné stratégie pre úspešnejšie fungovanie v práci s AS.
 6. Výzva na spoločné úsilie o inklúziu a pochopenie.

Akčné kroky:

 1. Uvedomiť si a pomenovať konkrétne prekážky, ktorým čelím v pracovnom prostredí.
 2. Analyzovať, ako sa prejavy AS premietajú do môjho fungovania v práci a aké majú dôsledky.
 3. Identifikovať svoje prednosti a oblasti talentu, hľadať možnosti ich využitia a rozvoja v práci.
 4. Otvorene komunikovať o svojich potrebách a limitoch, navrhnúť konkrétne opatrenia a úpravy, ktoré by mi pomohli lepšie zvládať pracovné povinnosti.
 5. Implementovať do svojho pracovného života osvedčené postupy a nástroje pre lepšie zvládanie výziev spojených s AS.
 6. Šíriť povedomie o špecifikách AS v pracovnom kontexte, búrať predsudky, presadzovať princípy diverzity a inklúzie vo svojom okolí.
en_GBEnglish (UK)